Email: ebdm@uowm.gr | Τηλ.: 2461056606 | Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50100, Πανεπιστημιούπολη

Προκήρυξη 4ου κύκλου ΠΜΣ Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Ψηφιακού Marketing, 2023-2024 (εξ’ αποστάσεως)

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

To Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει για 4η χρονιά, εξ’αποστάσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο:

«Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ»

Σκοπός του μεταπτυχιακού είναι η εκπαίδευση στην οργάνωση, δημιουργία και διοίκηση σύγχρονων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, την ενσωμάτωση τεχνικών ηλεκτρονικού επιχειρείν σε παραδοσιακές επιχειρήσεις, αλλά και στη χρήση σύγχρονων τεχνικών ψηφιακού μάρκετινγκ από επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.

Στόχος είναι η εξειδικευμένη και εφαρμοσμένη επιστημονική εκπαίδευση και έρευνα σε σύγχρονα θέματα και πρακτικές ηλεκτρονικού επιχειρείν και ψηφιακού μάρκετινγκ. Η εκπαίδευση, η έρευνα και οι πρακτικές ασκήσεις του προγράμματος εστιάζονται σε θέματα απόκτησης ικανοτήτων και εμπειρίας μέσα από την εφαρμογή των ψηφιακών εργαλείων και συστημάτων με παράλληλη θεωρητική και πρακτική εξειδίκευση στα απαραίτητα πεδία του ψηφιακού περιβάλλοντος, για τη δημιουργία και λειτουργία νέων επιχειρήσεων εστιασμένων στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, τον ψηφιακό μετασχηματισμό υπαρχόντων επιχειρήσεων και οργανισμών, και στη βελτίωση και ανάπτυξη της προβολής επιχειρήσεων και οργανισμών με τη χρήση αρχών μάρκετινγκ και τεχνικών συμβατών με το σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον και τεχνολογία.

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ». Το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) απονέμεται μετά τη συμπλήρωση ενενήντα (90) ECTS (European Credit Transfer System), σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, δεκατριών (13) πλήρων διδακτικών εβδομάδων. Ο μέγιστος χρόνος φοίτησης και απόκτησης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία έτη από την εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Η παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων γίνεται στα εξάμηνα Α’ και Β’ εξ’ αποστάσεως (90%) και δια ζώσης (10%)  σύμφωνα με το ΦΕΚ 4567/17-7-2023 τ.Β’. Κατά τη διάρκεια του Γ΄ εξαμήνου ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να συγγράψει τη διπλωματική του εργασία. Πέραν των παραπάνω μαθημάτων θα προγραμματιστούν επιπρόσθετα σεμιναριακά και φροντιστηριακά μαθήματα, τα οποία θα προσφέρονται στους φοιτητές κατ’ επιλογήν.

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται σε σαράντα (40) φοιτητές. Επίσης, καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων, θα γίνονται επιπλέον δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017. Ακόμη είναι δυνατή η λειτουργία 2ου τμήματος με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής που θα τροποποιεί τον αριθμό των εισακτέων και τον αριθμό των τμημάτων σε κάθε κύκλο σπουδών, με αντίστοιχη τροποποίηση του προϋπολογισμού.

Τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί σε 2.500€ συνολικά για το πρόγραμμα, τα οποία μπορούν να καταβληθούν τα 1.000€ κατά την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο, τα 750€ κατά την ανανέωση εγγραφής στο 2ο εξάμηνο, και τα 750€ κατά την ανανέωση εγγραφής στην 3ο εξάμηνο.

Ποσοστό επιτυχόντων έως 30% μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 86 και 418 του Ν.4957/2022 και με βάση οικονομικά κριτήρια που καθορίζονται με απόφαση Υπουργού.

Το ΠΜΣ θα χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών που εμπίπτουν στη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 2 του ν. 4485/2017 και σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών (Το ΠΜΣ χορηγεί υποτροφίες στα πλαίσια και με τις διαδικασίες που προβλέπει το ισχύον κάθε φορά νομικό πλαίσιο).

Τα μαθήματα με την περιγραφή τους και οι διδακτικές μονάδες ανά μάθημα αναφέρονται στην απόφαση τροποποίησης του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ (ΦΕΚ 6704/Β’/31.12.2021) και βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ στο https://ebdm.uowm.gr.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

  • Αίτηση εισαγωγής στο ΠΜΣ, σε ειδικό έντυπο, που περιλαμβάνει και φωτογραφία ταυτότητας. (Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας τόσο στο έντυπο όσο και στην ηλεκτρονική φόρμα)
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  • Αντίγραφο πτυχίου (με αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
  • Δύο (2) συστατικές επιστολές.
  • Αντίγραφα δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν).
  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β1 και πάνω και δεύτερης ξένης γλώσσας αν υπάρχει.
  • Άλλα πιστοποιητικά (πχ. επαγγελματικής εμπειρίας, παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων κ.λπ.) για στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, όπως αυτό αναλύεται στην Αίτηση.
  • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
  • Μια (1) φωτογραφία ταυτότητας. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στο email ebdm@uowm.gr από τις 06/06/2023 μέχρι τις 15/09/2023.

 

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε για περισσότερες πληροφορίες τα σχετικά αρχεία : 

ΠΜΣ EBDM-Προκήρυξη 2023-2024

Αίτηση Εισαγωγής στο ΠΜΣ EBDM: Μορφή .doc.pdf

– Παρακαλούμε μαζί με την αίτηση να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και σε αυτήν την ηλεκτρονική φόρμα (ανοίγει σε άλλο παράθυρο)

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται:

Α) Στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://ebdm.uowm.gr

Β) Στη Γραμματεία του ΠΜΣ, τηλ.: 24610-68157, 24610-56606 και email: ebdm@uowm.gr

Γ) Στο Διευθυντή του ΠΜΣ (Δρ. Αντωνιάδη Ιωάννη), τηλ. 24610-68136 και email: iantoniadis@uowm.gr

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Ιωάννης Αντωνιάδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

ΠΜΣ Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ