Email: ebdm@uowm.gr | Τηλ.: 2461056606 | Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50100, Πανεπιστημιούπολη

Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Ανακοινώσεις

To Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει για 1η χρονιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο:

«Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ»

Σκοπός του μεταπτυχιακού είναι η εκπαίδευση στην οργάνωση, δημιουργία και διοίκηση σύγχρονων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, την ενσωμάτωση τεχνικών ηλεκτρονικού επιχειρείν σε παραδοσιακές επιχειρήσεις, αλλά και στη χρήση σύγχρονων τεχνικών ψηφιακού μάρκετινγκ από επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.

Στόχος είναι η εξειδικευμένη και εφαρμοσμένη επιστημονική εκπαίδευση και έρευνα σε σύγχρονα θέματα και πρακτικές ηλεκτρονικού επιχειρείν και ψηφιακού μάρκετινγκ. Η εκπαίδευση, η έρευνα και οι πρακτικές ασκήσεις του προγράμματος εστιάζονται σε θέματα απόκτησης ικανοτήτων και εμπειρίας μέσα από την εφαρμογή των ψηφιακών εργαλείων και συστημάτων με παράλληλη θεωρητική και πρακτική εξειδίκευση στα απαραίτητα πεδία του ψηφιακού περιβάλλοντος, για την δημιουργία και λειτουργία νέων επιχειρήσεων εστιασμένων στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, τον ψηφιακό μετασχηματισμό υπαρχόντων επιχειρήσεων και οργανισμών, και στη βελτίωση και ανάπτυξη της προβολής επιχειρήσεων και οργανισμών με τη χρήση αρχών μάρκετινγκ και τεχνικών συμβατών με το σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον και τεχνολογία.

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ». Το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) απονέμεται μετά τη συμπλήρωση ενενήντα (90) ECTS (European Credit Transfer System), σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, δεκατριών (13) πλήρων διδακτικών εβδομάδων. Ο μέγιστος χρόνος φοίτησης και απόκτησης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία έτη από την εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Η παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων γίνεται στα εξάμηνα Α’ και Β’. Κατά τη διάρκεια του Γ΄ εξαμήνου ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να συγγράψει τη διπλωματική του εργασία. Πέραν των παραπάνω μαθημάτων θα προγραμματιστούν επιπρόσθετα σεμιναριακά και φροντιστηριακά μαθήματα, τα οποία θα προσφέρονται στους φοιτητές κατ’ επιλογήν.

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε σαράντα (40) φοιτητές. Επίσης, καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων, θα γίνονται επιπλέον δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017. Ακόμη είναι δυνατή η λειτουργία 2ου τμήματος με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής που θα τροποποιεί αριθμό εισακτέων και αριθμό τμημάτων σε κάθε κύκλο σπουδών, με αντίστοιχη τροποποίηση του προϋπολογισμού.

Τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί σε 2.500€ συνολικά για το πρόγραμμα, τα οποία μπορούν να καταβληθούν τα 1.000€ κατά την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο, 750€ κατά την ανανέωση εγγραφής στο 2ο εξάμηνο, και 750€ κατά την ανανέωση εγγραφής στο 3ο εξάμηνο.

Ποσοστό επιτυχόντων έως 30% μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017 (Α’ 114) και με βάση οικονομικά κριτήρια που καθορίζονται με απόφαση Υπουργού.

Το ΠΜΣ θα χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές, βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών που εμπίπτουν στη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 2 του ν. 4485/2017 και σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών (Το ΠΜΣ χορηγεί υποτροφίες στα πλαίσια και με τις διαδικασίες που προβλέπει το ισχύον κάθε φορά νομικό πλαίσιο).

Τα μαθήματα και οι διδακτικές μονάδες ανά μάθημα αναφέρονται στην απόφαση ίδρυσης του ΠΜΣ (ΦΕΚ 4307/Β’/02-10-2020), και βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ στο https://ebdm.uowm.gr.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

  • Αίτηση εισαγωγής στο ΠΜΣ, σε ειδικό έντυπο, που περιλαμβάνει και φωτογραφία ταυτότητας.
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  • Αντίγραφο πτυχίου (με αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
  • Δύο (2) συστατικές επιστολές.
  • Αντίγραφα δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν).
  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β1 και πάνω και δεύτερης ξένης γλώσσας αν υπάρχει.
  • Άλλα πιστοποιητικά (πχ. επαγγελματικής εμπειρίας, παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων κλπ.) για στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, όπως αυτό αναλύεται στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
  • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
  • Μια (1) φωτογραφία ταυτότητας.

Για την επιλογή των υποψηφίων τα κριτήρια αξιολόγησης και η αντίστοιχη μοριοδότηση είναι τα ακόλουθα:

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (70%) Μέγιστος αριθμός α.μ.
Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών με αναγωγή σε άριστα το 10 (συντ. Βαρύτητας 2) (Π.χ: 10×2=20) 20
Αριθμός προπτυχιακών μαθημάτων σχετικών με το αντικείμενο του ΠΜΣ 15
Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα/ σεμινάρια με σχετικό αντικείμενο. 10
Αποδεδειγμένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας οποιουδήποτε επιπέδου. 10
Δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο του ΠΜΣ (μέγιστη βαθμολογία το 15) 15
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (30%) Μέγιστος αριθμός α.μ.
Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης 30

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων φοιτητών, που έχουν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γίνεται σε τρεις φάσεις:

Α’ Φάση Προκριματική:

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ ελέγχει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινιστικά στοιχεία σχετικά με τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί. Στη συνέχεια καλεί τους υποψήφιους σε συνέντευξη.

Β’ Φάση:

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ διαμορφώνει την κατάταξη των υποψηφίων με την κατάρτιση σχετικού πίνακα. Ο κατάλογος των επιτυχόντων ανακοινώνεται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με σχετικό πρωτόκολλο ανάρτησης. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους εντός 5 εργάσιμων ημερών.

Γ’ Φάση:

Μετά την εξέταση των ενστάσεων η Συντονιστική Επιτροπή καταρτίζει τον τελικό πίνακα αξιολόγησης. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν γραπτώς, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχίας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στο email ebdm@uowm.gr από τις 20/11/2020 μέχρι τις 31/01/2021, με ενδεχόμενη παράταση αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται:

Α) Στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://ebdm.uowm.gr

Α) Στη Γραμματεία του ΠΜΣ, τηλ.: 24610-68157, 24610 -56606 (12:00-14:00) και email: ebdm@uowm.gr

  1. B) Στο Διευθυντή του ΠΜΣ (Δρ. Αντωνιάδη Ιωάννη), τηλ. 24610-68136 και email: iantoniadis@uowm.gr

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ,

Ιωάννης Αντωνιάδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Προκήρυξη-2020-2021

Αίτηση Εισαγωγής στο ΠΜΣ

Συστατική Επιστολή

ΠΜΣ Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ