Στο ΠΜΣ στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ που αποφοίτησαν πριν από τη συνέργεια με τα ΑΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.