Η δομή του προγράμματος μαθημάτων του ΠΜΣ στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ έχει ως ακολούθως:

Α/Α μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες

ECTS

Μαθήματα Α’  Εξαμήνου
1 Διαχείριση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ICT Management) Υποχρεωτικό 7.5
2 Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Μάρκετινγκ Κοινωνικής Δικτύωσης (Digital and Social Media Marketing) Υποχρεωτικό 7.5
3 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών (Web Application Design and Development) Υποχρεωτικό 7.5
4 Έρευνα Αγοράς και Επιστήμη Δεδομένων Ι (Market Research and Data Science I) Υποχρεωτικό 7.5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α΄ εξαμήνου 30 ECTS 


Α/Α μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες

ECTS

Μαθήματα Β’ Εξαμήνου
1  

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακές Αγορές (E-Commerce and Digital Markets)

Υποχρεωτικό 7.5
2 Στρατηγική Ηλεκτρονικής Επιχείρησης και Ψηφιακού Μάρκετινγκ (E-Business and Digital Marketing Strategy) Υποχρεωτικό 7.5
3 Ανάπτυξη και Χρηματοδότηση Έργων Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (Developing and Financing an E-Business Project) Υποχρεωτικό 7.5
4 Έρευνα Αγοράς και Επιστήμη Δεδομένων ΙΙ (Market Research and Data Science II) Υποχρεωτικό 7.5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β΄ εξαμήνου 30 ECTS


Γ΄ εξάμηνο
Μεταπτυχιακή Εργασία (MSc Thesis) 30
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ΠΜΣ 90