Ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής, που έχει οριστεί από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος και απαρτίζεται από: α) Δύο Καθηγητές και β) ένα μέλος του διοικητικού προσωπικού

Η Συντονιστική Επιτροπή παραλαμβάνει τη λίστα κατάταξης των υποψηφίων και την προωθεί για έγκριση στη ΓΣΕΣ.

Η αξιολόγηση και η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής σε δύο φάσεις:

  • Στην πρώτη φάση γίνεται αξιολόγηση των υποψηφίων σε κλίμακα από 0 έως 70. Κάθε υποψήφιος πιστώνεται με συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών μονάδων (α.μ.) αυτής της κλίμακας. Τα κριτήρια, ανά κατηγορία, που πιστώνονται με α.μ. αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
  • Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει συνέντευξη των προκρινόμενων υποψηφίων ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής, με κλίμακα από 0 έως 30.

 Η διαδικασία επιλογής και η βαρύτητα των αξιολογικών μονάδων κατά τα 2 στάδια επιλογής περιγράφονται στον Πίνακα που ακολουθεί:

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (70%) Μέγιστος αριθμός α.μ.
Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών με αναγωγή σε άριστα το 10 (συντ. Βαρύτητας 2)  (Π.χ: 10×2=20) 20
Αριθμός προπτυχιακών μαθημάτων σχετικών με το αντικείμενο του ΠΜΣ

0 μαθήματα = 0 α.μ.

1 έως 2 μαθήματα = 5 α.μ.

3 έως 4 μαθήματα = 10 α.μ.

Παραπάνω από 4 μαθήματα = 15 α.μ.

15
Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα/ σεμινάρια με σχετικό αντικείμενο

Καθόλου = 0 α.μ.

1 εξάμηνο = 5 α.μ.

2 εξάμηνα = 10 α.μ.

10
Αποδεδειγμένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας οποιουδήποτε επιπέδου 10
Δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο του ΠΜΣ (μέγιστη βαθμολογία το 15)

1 α.μ. ανά δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου

1,5 α.μ. ανά κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο

3 α.μ. ανά δημοσίευση σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά

3 α.μ. ανά βιβλίο ή μονογραφία

15
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (30%) Μέγιστος αριθμός α.μ.
Αξιολόγηση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΜΣ – συστατικές επιστολές 15
Διάγνωση ικανοτήτων επικοινωνίας-ωριμότητα υποψηφίου 10
Παρουσίαση δραστηριότητας σχετικής με το ΠΜΣ 5