Η αξιολόγηση των φοιτητών για κάθε μάθημα γίνεται από τον διδάσκοντα με τον τρόπο που ο ίδιος έχει ορίσει πριν από την έναρξη των παραδόσεων (εξέταση/ εργασία/ ή και συνδυασμός αυτών). Η αξιολόγηση των επιδόσεών τους γίνεται με βάση την κλίμακα 1-10, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ακρίβειας και σε ένα δεκαδικό ψηφίο.

Ο φοιτητής που αποτυγχάνει στις εξετάσεις μαθήματος/παράδοση εργασίας επαναλαμβάνει τη διαδικασία εξέτασης/παράδοσης εργασίας τον Μάρτιο ή αλλιώς προσδιοριζόμενο κάθε έτους.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ μπορούν να ζητήσουν την αναβαθμολόγησή τους σε συγκεκριμένο μάθημα έπειτα από δύο συνεχείς αποτυχίες/ διαφωνία στην βαθμολογία και έχουν το δικαίωμα να απευθύνονται σε Τριμελή Επιτροπή, η οποία θα ορίζεται από τη ΓΣΕΣ ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η Τριμελής Επιτροπή θα εξετάζει το θέμα και θα εισηγείται στη ΓΣΕΣ, η οποία θα λαμβάνει και την τελική απόφαση. Στην Τριμελή Επιτροπή θα συμμετέχει και ο διδάσκων καθηγητής ο οποίος και βαθμολόγησε το μάθημα.

Οι διδάσκοντες υποχρεούνται να εκδίδουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων-γραπτών εργασιών στα μαθήματά τους το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες από την παράδοση εργασιών/ διεξαγωγή εξετάσεων.