Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται κατά τους μήνες Νοέμβριο – Ιανουάριο, σύμφωνα με την προκήρυξη του ΠΜΣ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

 1. Αίτηση εισαγωγής στο ΠΜΣ, σε ειδικό έντυπο, που περιλαμβάνει και φωτογραφία ταυτότητας.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου (με αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) με αναλυτική βαθμολογία όλων
  των ετών.
 4. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 5. Αντίγραφα δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν).
 6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β1 και πάνω και δεύτερης ξένης
  γλώσσας αν υπάρχει.
 7. Άλλα πιστοποιητικά (πχ. επαγγελματικής εμπειρίας, παρακολούθησης επιμορφωτικών
  προγραμμάτων κ.λπ.) για στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, όπως αυτό
  αναλύεται στην Αίτηση.
 8. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
 9. Μια (1) φωτογραφία ταυτότητας.

Η αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα πρέπει  να υποβάλλεται σε έντυπο που μπορεί να αναζητηθεί στον ιστότοπο του ΠΜΣ ή στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, συλλέγονται, καταγράφονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και προωθούνται στη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ. Αιτήσεις που δε συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ολοκληρώνεται μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου.