Τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τις διαλέξεις, τα εργαστήρια, τις πρακτικές ασκήσεις και τις άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε μάθημα. Ένα μέρος των μαθημάτων θα προσφέρεται με τη μορφή τηλεκπαίδευσης. Το όριο απουσιών που δικαιούται ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής είναι το 20% των διδακτικών ωρών σε κάθε μάθημα, άσχετα αν πρόκειται για απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες. Για μεγαλύτερο αριθμό απουσιών η Συντονιστική Επιτροπή αποφασίζει την εκπόνηση ειδικής συμπληρωματικής εργασίας, την επανάληψη του μαθήματος ή τον αποκλεισμό του φοιτητή από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Κάθε φοιτητής του ΠΜΣ δικαιούται μία πρόσθετη απουσία ανά εξάμηνο σε μαθήματα που συμπίπτουν με ημερομηνίες επιστημονικών συνεδρίων ή άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, εφόσον ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Ο ενδιαφερόμενος αναμένεται να παρουσιάσει ο ίδιος επιστημονική εργασία ως προφορική ή ως αναρτημένη ανακοίνωση ή να συμμετάσχει επίσημα σε στρογγυλή τράπεζα ή συμπόσιο ως ομιλητής.
  • Σε διάστημα μίας εβδομάδας από την ημέρα της απουσίας, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει στη γραμματεία του ΠΜΣ: α) βεβαίωση αποδοχής της εργασίας και β) την περίληψη (ή ολόκληρη την εργασία, εφόσον απαιτείται από την εκδήλωση) που συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα του συνεδρίου.