Τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τις διαλέξεις, τα εργαστήρια, τις πρακτικές ασκήσεις και τις άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε μάθημα. Το 90% των μαθημάτων θα προσφέρεται με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και το 10% δια ζώσης. Το όριο απουσιών που δικαιούται ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής είναι το 30% των διδακτικών ωρών σε κάθε μάθημα, άσχετα αν πρόκειται για απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες. Για μεγαλύτερο αριθμό απουσιών η Συντονιστική Επιτροπή αποφασίζει την εκπόνηση ειδικής συμπληρωματικής εργασίας, την επανάληψη του μαθήματος ή τον αποκλεισμό του φοιτητή από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Κάθε φοιτητής του ΠΜΣ δικαιούται μία πρόσθετη απουσία ανά εξάμηνο σε μαθήματα που συμπίπτουν με ημερομηνίες επιστημονικών συνεδρίων ή άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, εφόσον ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Ο ενδιαφερόμενος αναμένεται να παρουσιάσει ο ίδιος επιστημονική εργασία ως προφορική ή ως αναρτημένη ανακοίνωση ή να συμμετάσχει επίσημα σε στρογγυλή τράπεζα ή συμπόσιο ως ομιλητής.
  • Σε διάστημα μίας εβδομάδας από την ημέρα της απουσίας, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει στη γραμματεία του ΠΜΣ: α) βεβαίωση αποδοχής της εργασίας και β) την περίληψη (ή ολόκληρη την εργασία, εφόσον απαιτείται από την εκδήλωση) που συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα του συνεδρίου.