Για την οργάνωση και τη λειτουργία του ΠΜΣ αρμόδια όργανα, σύμφωνα με το Ν.4485/2017, είναι τα εξής:

α) Η Σύγκλητος του Ιδρύματος

β) Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος

γ) Η Συνέλευση του Τμήματος

δ) Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ

ε) Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

 

Για τη διετία 10/2022 έως 10/2024, η ΣΕ του ΠΜΣ αποτελείται από τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ:

Αντωνιάδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής του ΠΜΣ

Τριαντάρη Σωτηρία, Καθηγήτρια

Σαπρίκης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Πανυτσίδης Κώστας, Επίκουρος Καθηγητής