Μετά την έγκριση και επικύρωση της λίστας κατάταξης με τους υποψηφίους από τη ΓΣΕΣ, ενημερώνονται οι επιτυχόντες από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, οι οποίοι θα πρέπει να απαντήσουν θετικά ή αρνητικά εντός πέντε (5) ημερών.

Με απόφαση της ΣΕ και έγκριση από τη ΓΣΕΣ, εκτός του αριθμού των επιλεγέντων, θα εισάγεται στο ΠΜΣ, ένα άτομο με αναπηρία καθώς και ένα άτομο που ανήκει στην κατηγορία των οικονομικά ασθενών, εφόσον πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

Με τη θετική τους απάντηση οι υποψήφιοι αποδέχονται τους όρους λειτουργίας του ΠΜΣ και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Ακόμα, αναλαμβάνουν και την οικονομική υποχρέωση καταβολής των σχετικών διδάκτρων, με το πρώτο τμήμα (δόση) αυτής να καταβάλλεται εντός πέντε (5) ημερών από την ενημέρωση και αποδοχή της παρακολούθησης του ΠΜΣ.

Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του ΠΔΜ, το οποίο θα υποδείξει η Γραμματεία του ΠΜΣ. Αποδεικτικό της κατάθεσης (καταθετήριο) θα πρέπει να αποστέλλεται (ηλεκτρονικά ή εντύπως) στη Γραμματεία του τμήματος, που παρακολουθεί και ελέγχει τη διαδικασία. Στο καταθετήριο θα πρέπει να φαίνεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία της κατάθεσης, για παράδειγμα «1η δόση ΠΜΣ «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» ή ό,τι άλλο υποδειχθεί από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) άτομα κατ’ έτος. Η ΓΣΕΣ σε ειδικές περιπτώσεις (ισοβαθμήσαντες), μετά από αιτιολόγηση και σχετική έγκριση, μπορεί να τροποποιήσει τον αριθμό των εισακτέων. Επίσης, καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων, θα γίνονται επιπλέον δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4485/17.

Ακόμη  η ΓΣΕΣ σε ειδικές περιπτώσεις, μετά από αιτιολόγηση και σχετική έγκριση, μπορεί να τροποποιήσει τον αριθμό των εισακτέων και τον αριθμό τμημάτων σε κάθε κύκλο σπουδών.